AREN MÜHENDİSLİK, 5531 Sayılı ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA KANUN kapsamında Ruhsatlı Ormancılık Bürosu olarak Orman Mühendisliği konularında hizmet vermektedir.

ORMAN MÜLKİYETİ

 • Orman sınırlarının aplikasyonu,
 • Özel mülkiyete konu taşınmazların orman kadastrosuna göre konumlarının tespiti, 
 • Hukuk Bürolarına, kişi ve kuruluşlara orman mülkiyeti ile ilgili her konuda teknik danışmanlık hizmetleri,
 • 6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B maddesi kapsamındaki yerler (2/B arazileri) ile ilgili danışmanlık hizmetleri,
 • Orman mevzuatı ile ilgili konularda mahkemelerde bilirkişilik,
 • Özel orman Amenajman Planı yapımı, 
 • Özel orman Yol Şebeke Planı yapımı,
 • Halihazır koordinatlı harita yapımı,
 • 6831 Sayılı Kanunun 52. maddesine göre özel ormanlarda yapılaşma ile ilgili ön izin ve kesin izin işlemleri,
 • Ağaç Röleve Planı yapılması,
 • Ormanın devamlılığı için gerekli olan bütün teknik müdahalelerin yapılması.

ORMAN SAYILAN ALANLARDA VERİLECEK İZİNLER 

 6831 Sayılı Orman Kanununun 16.maddesine göre verilen;

 • Maden arama ve işletme izin dosyalarının tanzimi ve takibi, 
 • Maden altyapı ve tesis izin dosyalarının tanzimi ve takibi,
 • Orman alanlarındaki maden sahalarının rehabilitasyon projesi yapımı,
 • Rehabilitasyon Projesi teknik raporlarının hazırlanması
 • Madencilik şirketlerine danışmanlık hizmeti verilmesi. 

 6831 Sayılı Orman Kanununun 17.maddesine göre verilen;

 • Rüzgar,termik,HES elektrik üretim tesisleri ile baraj ve katı atık bertaraf tesislerine ait ön izin ve kesin izin dosyalarının tanzimi ve takibi ile gerekiyorsa Ağaç Röleve Planının yapılması, 
 • Enerji Nakil Hattı,  telefon hattı, su isala hattı, su dolum tesisi, atıksu, petrol ve doğalgaz hatları, yol, arkeolojik kazı,define arama, balık üretme tesisi izinlerine ait izin dosyalarının tanzimi ve takibi,
 • Hertürlü danışmanlık hizmetleri.

AĞAÇLANDIRMA 

 • Fidan Temini
 • Özel ağaçlandırma izin dosyası tanzimi ve takibi,
 • Ağaçlandırma Projesi yapımı ve projenin anahtar teslimi uygulanması,
 • Ağaçlandırma sahasının bakım hizmetleri,
 • Ağaçlandırma teknik danışmanlık ve denetim hizmetleri.
 • Orman Amenajman Planı yapılması,
 • Bozuk orman alanlarının Rehabilitasyon Projesinin yapılması,
 • Orman Yol Şebeke Planı yapılması