- Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat ile ilgili diğer Meri - Mevzuat Hakkında Danışmanlık Hizmetleri
- Üretim önlisans ve lisans ile Dağıtım (Zorunlu Tedarikçi), OSB Dağıtım, - Toptan ve Perakende Satış (Tedarikçi) Lisans hizmetleri
- Serbest Tüketici elektrik temin hizmetleri
- Elektrik piyasasında faaliyet gösterecek şirketlere ana statü hazırlanması/tadilatları, şirket kurulması, şirket ve hisse devirleri
- Sistem Bağlantı ve Kullanım Anlaşması yapılması
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na; Proje başvuru, Önlisans, Lisans başvuru evrakları hazırlanması.
- Elektrik üretim tesisi kurmak üzere yapılan başvurular ile ilgili olarak santral proje sahası ile ilgili olarak ön etüdler yapmak ve önerilerde/tavsiyelerde bulunmak,

- Proje sahasının değerlendirilmesi ve altyapı kontrolü (yol durumu, enerji nakil hattı, trafo merkezi vb),
- Arazinin sahipliğinin belirlenmesi,
- ÇED Raporu hazırlanması, ÇED belgesi veya ÇED gerekli değildir belgesinin alınması
- Potansiyel tespiti amacıyla ölçüm sistemi temini ve montajı,
Ölçüm direğinin periyodik bakımlarının yapılması,
- Aylık güneş, rüzgar potansiyel ve enerji tahmin raporlarının hazırlanması,
- Uluslararası bağımsız danışmanlık hizmetinin sağlanması,
Ön fizibilite/etüt raporunun hazırlanması,

- Proje, Önlisans ve/veya Üretim Lisansı, lisanssız üretim kapsamında yer alan proje ile işletmeye geçmiş tesis temini,
- Üretim Lisansının alınmasını müteakip işlerin takibi,
- Üretim tesisi ve yardımcı tesisleri ile enerji nakil hatları için gerekli bulunan arazilerin temini amacıyla;
- Orman ön izin ve kesin izin iş ve işlemleri,
- Mera vasıflı arazilerin vasıf değişikliği iş ve işlemleri,
- Tarım nitelikli araziler için tarım görüşü alınması iş ve işlemleri,
- Kamu Yararı Kararı ve Kamulaştırma iş ve işlemleri,
İzin irtifak, kiralama, kullanım izni alınması iş ve işlemleri, 
30 madde kapsamında devir iş ve işlemleri ile söz konusu işlemlerin EPDK, - Maliye Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ile ilgili diğer Kurumlarda takip işlemleri,
- Proje sahasının mülkiyet edinimi amacı ile haritalandırılması,
- Üretim tesisi ve yardımcı tesisleri ile enerji nakil hatları için gerekli imar planı çalışmaları ve onay işlemleri,

- Önlisanstan lisansa geçiş için gerekli iş ve işlemlerin yapılması,
- Geçici kabul ve kesin kabul için gerekli evrakların hazırlanması ile kabul işlemlerinin takibi,
- Sistem (YG, OG) bağlantı ve kullanım anlaşmalarının yapılması
- Proje tanıtımı için ulusal ve uluslararası dosyalarının hazırlanması,
- Ulusal ve uluslararası sunum dosyalarının hazırlanması, ve uluslararası yatırımcılar için yatırım ve proje hizmetlerinin verilmesi,
- Kreditörlerin kabul edeceği uluslararası bağımsız müşavirlik kuruluşlarından projenin due dilegence raporunun alınması,

- İhale dosyasının hazırlanması,
- İdari şartnamenin hazırlanması,
- Teknik (elektromekanik) dosyanın hazırlanması
- İsteğe uygun olarak lisanslı proje geliştirilmesi,
- Santralın geçici kabulüne/ticari işletmeye geçiş tarihine kadar teknik danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerinin yerine getirilmesi,
- Doğalgaz ve petrol depolama, doğalgaz dağıtım, petrol tesisleri ile ilgili arazi temini vb. işlemler,
- Söz konusu hizmetler ile ilgili hukuk ve avukatlık hizmetlerinin sağlanması,